ez11332333

เรื่อง “โรคลัมปี สกิน” โรคระบาดในวัว. โรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ พบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus การแปล: ภาษาอังกฤษ – ไทย สถานะ: ยืนยันการแปล ระยะเวลาแปล: 10 วัน